fbpx

Event voorwaarden

Wie zijn we

Ons site adres is: https://klklatinvibes.nl.

KLK Latin Vibes:

Om het event zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de eventlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van medewerkers van KLK Latin Vibes of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op locatie en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

ALGEMEEN

KLK Latin Vibes, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het event kunnen ondervinden, of locatie. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. Honden en andere huisdieren verboden.

LEEFTIJD

Voor KLK Latin Vibes geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, wanneer hier naar wordt gevraagd, word je geweigerd tot het event.

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID

Vanuit de Nederlandse & Belgische  overheid is bepaald dat alle events in Nederland & België de “Zero Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft-en harddrugs zijn toegestaan. In het geval van het in bezit hebben van een grote hoeveelheid drugs en/of vermoedens/constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

TOEGANG

Om toegang te krijgen tot KLK Latin Vibes dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar via onze website www.klklatinvibes.nl en aan de kassa. Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden. Bezoekers krijgen bij de entree van het event, een polsbandje. Met dit polsbandje kan de bezoeker zich binnen en buiten de locatie verplaatsen. Onze beveiligers zullen altijd controleren op het dragen van het polsbandje bij binnenkomst terug op locatie. Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse tickets of fraude met legitimatie) kan de organisatie aangifte doen bij de politie.

TOEGANG ONDER INVLOED

Het is verboden het event onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. 

TOEGANGSCONTROLE

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het event worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. De organisatie behoudt zich het recht om personen te weigeren, dan wel te verwijderen van het event.

VIP TAFELS:

De VIP tafel reserveer je via de website van KLK Latin Vibes. Bezoekers krijgen een VIP polsbandje.
Bezoekers moet alle 4 tegelijk komen en voor 00.00u binnen zijn! 

De VIP tafel is inclusief:

4 entree kaarten

1 fles Johnnie Walker Gold Label

1 fles frisdrank (naar keuze) of 3 blikjes Red Bull

Inclusief VIP garderobe

Tickets voor de VIP reservering zijn verkrijgbaar via onze website www.klklatinvibes.nl. De gedane betaling voor de VIP tafel wordt niet teruggegeven bij annulering. Doorverkoop van tickets aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden. Bezoekers krijgen bij de entree van het event, een VIP polsbandje. Met dit VIP polsbandje kan de bezoeker zich binnen en buiten de locatie verplaatsen. Onze beveiligers zullen altijd controleren op het dragen van het polsbandje bij binnenkomst terug op locatie. Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse tickets of fraude met legitimatie) kan de organisatie aangifte doen bij de politie.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van (beveiligings)medewerkers dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

GARDEROBE & KLEDING

Het gebruik van de garderobe is verplicht. Voor gebruik van de garderobe wordt €1,00 per item in rekening gebracht. Als item worden enkel jassen en tassen geaccepteerd. Kom je het item in bewaring ophalen, dan dien je altijd je ontvangstbewijs in te leveren. Mocht je daarna opnieuw het item in bewaring willen geven, dien je opnieuw €1,00 per item te betalen. De medewerkers van KLK Latin Vibes zijn altijd bevoegd om de inhoud van de in bewaring gegeven items te controleren. KLK Latin Vibes behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items. Alsmede items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Bij verlies van het ontvangstbewijs kunt u zich, nadat de laatste gast het pand verlaten heeft, zich bij de bedrijfsleiding melden. Indien er geen ontvangstbewijs getoond kan worden is KLK Latin Vibes op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. De medewerkers zullen zich uiteraard inspannen om het item terug te vinden. Wordt het betreffende item aangetroffen, maar kunt u geen ontvangstbewijs overhandigen wordt €5,00 boven op de reeds betaalde item-fee berekend ter vervanging van de ontvangstbewijzen. Deze vervangings-fee dient betaald te worden alvorens het item wordt teruggegeven. KLK Latin Vibes is niet aansprakelijk voor schade aan het in bewaring gestelde item van de bewaargever, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van medewerkers van KLK Latin Vibes. Aansprakelijkheid voor indirecte- of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van KLK Latin Vibes is altijd beperkt tot €50,00 per in bewaring gegeven item. Inhoud van het in bewaring gestelde item wordt nooit vergoed. Vergoeding geschiedt enkel als onomstotelijk is vastgesteld dat er sprake is van grove opzet of nalatigheid en bij overhandiging van de originele aankoopbewijs waarop aankoopbedrag en BTW zijn vermeld. De bewaargever vrijwaart KLK Latin Vibes van schade die is veroorzaakt door de inhoud van het in bewaring gestelde item. Wanneer het in bewaring gestelde item een buitensporige waarde heeft, dient de bewaargever vooraf de medewerkers van KLK Latin Vibes te informeren. Gebeurt dit niet dan bestaat de kans dat enige vorm van schadevergoeding verder wordt beperkt of wordt uitgesloten. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. De directie is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen. Titel 9; Bewaarneming, van het Burgerlijk Wetboek 7 is niet van toepassing op de overeenkomst tussen bewaarnemer, KLK Latin Vibes, en haar klanten, gebruikers van de garderobe. KLK Latin Vibes zal zich altijd inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven items zorgvuldig te bewaken en te retourneren. Met het in ontvangst nemen van het ontvangstbewijs gaat de gebruiker van de garderobe akkoord met het garderobe reglement van KLK Latin Vibes.

Het dragen van capuchons over het hoofd binnen is niet toegestaan. Hierop zal worden gecontroleerd door onze veiligheidsmedewerkers. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het event te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.

HET IS VERBODEN OM HET EVENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamera functie). Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte. Het is verboden handel te drijven op het event.

DIEFSTAL EN VERLIES

Op het event zijn geen lockers aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. KLK Latin Vibes is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een event en/of achter te laten in de auto.

MUNTEN

Drank kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas. Eenmaal gekochte consumptiemunten kunnen niet worden ingewisseld.

TOILETTEN

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletruimte te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het event worden verwijderd.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN

Een ieder die het event betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden voor op de website en social media kanalen.

GELUIDSNIVEAU

Op het event kan soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen. 

ROKEN

Op locatie, in alle toiletruimtes of andere inrichtingen op het event geldt een algeheel rook, vape- en hookahverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht, maar hou rekening met andere bezoekers. Indien deze regels niet worden gevolgd kan een persoon de toegang tot het event worden ontzegd zonder restitutie.

EIGEN RISICO

Betreding van het event geschiedt op eigen risico. KLK Latin Vibes dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het event mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het event direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.